Informacje

o programach
o fundacjach
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Cel główny:
 • wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej

Odbiorcami wsparcia będą m.in.:

 • resorty odpowiedzialne za realizację określonych polityk publicznych,
 • podmioty odpowiedzialne za wdrażanie zadań w ramach określonych polityk publicznych (np. PARP, ORE, IBE, NGO, partnerzy społeczni itd.)

Proponowana struktura programu:

 1. Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy
 2. Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
 3. Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 4. Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Program Regionalny

Cel ogólny:

 • zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystywanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, w oparciu o strategie rozwoju województw, z naciskiem na regionalne strategie inteligentnej specjalizacji

Oś priorytetowa VII: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

 1. Zapobieganie wykluczeniu społeczne mu i ubóstwu oraz działania na rzecz zwiększenia szans na zatrudnienie przez aktywizowanie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych, tworzących szansę włączenia społecznego i/lub zatrudnienia;
 3. Poprawa jakości i zwiększenie zakresu zadań realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej w obszarze integracji społecznej i zawodowej.

Oś priorytetowa VIII: Edukacja dla rozwoju regionu

 1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego;
 2. Poprawa jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz kształcenia i szkolenia osób dorosłych.