Rozwój

Link do list czasopism

Tutaj znajdą Państwo najbardziej przydatne informacje o wymaganiach do oceny parametrycznej jednostki!

Wyciąg na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

PUBLIKACJE
 • w czasopismach naukowych z list: A, B, C;
 • w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych w Web of Science;
 • w zagranicznych czasopismach naukowych, przy czym:
czasopismo recenzowane;
publikacja na minimum 0,5 arkusza wydawniczego;
publikacja w języku podstawowym dyscypliny lub: ang., niem., fr., hiszp., ros., wł.
MONOGRAFIE (LUB ROZDZIAŁY W NICH)
Szczególnie:
 • edycje tekstów źródłowych
 • leksykografie
 • tłumaczenia publikacji zagranicznych z opracowaniem redakcyjnym
 • encyklopedie i leksykony
 • opracowania krytyczne tekstów literackich
 • bibliografie i słowniki biograficzne
 • opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencjach
Warunki:
 • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
 • w języku podstawowym dyscypliny lub: ang., niem., fr., hiszp., ros., wł..
 • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
 • zawierają bibliografię naukową;
 • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
 • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy.
Gdy tylko rozdział w takiej monografii to minimum 0,5 arkusza wydawniczego!
KONFERENCJA
 1. krajowa: obecnych minimum 5 jednostek naukowych;
 2. zagraniczna: minimum 1/3 referujących z zagranicznych ośrodków naukowych.
/koniecznym jest zbieranie list uczestników/
BADANIA
 • Realizacja projektów międzynarodowych
 • Realizacja  projektów krajowych
 • Opracowania dla instytucji nienaukowych
FUNKCJE
 • We władzach organizacji zagranicznych i międzynarodowych
 • W redakcjach zagranicznych czasopism naukowych
 • W państwowych lub międzynarodowych zespołach eksperckich
INNE
Wydawanie czasopism naukowych z listy A lub C
Zastosowanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych o dużym znaczeniu społecznym;
Efekty wynikające z rozwoju infrastruktury badawczej o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym (wykorzystanie wykraczające poza daną instytucję);
Upowszechnianie wiedzy (promocja nauki, organizacja imprez popularnonaukowych i artystycznych);
Publikacje naukowe o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego