Innowacyjne metody nauki przyczyniające się do podniesienia wśród ludzi młodych atrakcyjności nauki

Celem projektu powinno być wspieranie działań, które będą podnosić świadomość młodych ludzi pragnących poświęcić się karierze naukowej. Działania te mogą dotyczyć formalnego i nieformalnego nauczania, zwiększać atrakcyjność pracy naukowej ściśle powiązanej z potrzebami rynku pracy, podnosić świadomość znaczenia badań interdyscyplinarnych i odpowiedzialnych badań i innowacji w systemie edukacji. Propozycje powinny koncentrować się na innowacyjnych, przyszłościowych metodach nauczania przedmiotów ścisłych oraz na działaniach na rzecz kariery naukowej atrakcyjnej dla młodych ludzi. Wnioski powinny wspierać zrównoważony i przekrojowy systemu edukacji (między różnymi szczeblami), instytucji badawczych i innych placówek, przemysłu, organizacji społecznych. Działania te powinny być spójne z działaniami Wspólnoty Edukacji Nauki w Europie.

Konkurs jest skierowany do pracowników naukowych, instytucji naukowo-badawczych, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz organizacje społecznych, władz lokalnych i innych zainteresowanych stron.

Wewnętrzny termin składania wniosków: 16 sierpnia 2015r. (Centrum Inicjatyw Rozwojowych)

Możliwość komentowania jest wyłączona.