Projekt naukowy na uczelni niemieckiej

Stypendium umożliwia realizację własnego projektu naukowego na uczelni niemieckiej i stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą, a mogą ubiegać się studenci studiów  IIst. (do 26 r.ż.), asystenci i słuchacze studiów doktoranckich (do 30 r.ż.).

Więcej: http://gfps.pl/

Termin aplikacji wewnętrznej: 31 października 2015r. (DWM)

Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Celem projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 „Kompetencje  w szkolnictwie wyższym” powinno być podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Konkurs ogłoszony będzie w II  kwartale 2015 r.

Innowacyjne metody nauki przyczyniające się do podniesienia wśród ludzi młodych atrakcyjności nauki

Celem projektu powinno być wspieranie działań, które będą podnosić świadomość młodych ludzi pragnących poświęcić się karierze naukowej. Działania te mogą dotyczyć formalnego i nieformalnego nauczania, zwiększać atrakcyjność pracy naukowej ściśle powiązanej z potrzebami rynku pracy, podnosić świadomość znaczenia badań interdyscyplinarnych i odpowiedzialnych badań i innowacji w systemie edukacji. Propozycje powinny koncentrować się na innowacyjnych, przyszłościowych metodach nauczania przedmiotów ścisłych oraz na działaniach na rzecz kariery naukowej atrakcyjnej dla młodych ludzi. Wnioski powinny wspierać zrównoważony i przekrojowy systemu edukacji (między różnymi szczeblami), instytucji badawczych i innych placówek, przemysłu, organizacji społecznych. Działania te powinny być spójne z działaniami Wspólnoty Edukacji Nauki w Europie.

Konkurs jest skierowany do pracowników naukowych, instytucji naukowo-badawczych, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz organizacje społecznych, władz lokalnych i innych zainteresowanych stron.

Wewnętrzny termin składania wniosków: 16 sierpnia 2015r. (Centrum Inicjatyw Rozwojowych)

Wystawy i kawiarenki naukowe, angażowanie obywateli w naukę i Platforma wymiany wiedzy

Zakres projektu: Działania powinny dotyczyć organizacji wystaw, imprez publicznych i przyczynić się do zaangażowania mieszkańców Europy w naukę. Działania powinny być podjęte w oparciu o doświadczenia ośrodków naukowych, o zbiory muzeów i bibliotek, osiągnięcia uczelni i ośrodków kultury, sklepy naukowe. Miejscem wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury i możliwością do zaangażowania różnych osób mogą stać się kawiarnie naukowe.

Konkurs jest skierowany do pracowników naukowych, instytucji naukowo-badawczych, szkół średnich, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, władz lokalnych i innych zainteresowanych stron.

Wewnętrzny termin składania wniosków: do 16 sierpnia 2015 r. (Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW)