MAESTRO – dla doświadczonych naukowców

18Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Doświadczony naukowiec – osoba, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

• opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,

• kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,

• spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:

  • o była w komitecie naukowym przynajmniej jednej
  • o opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • o wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach
  • o zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • o jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń,
  • o ma inne istotne osiągnięcia w nauce,
  • a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki

– osoba, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych. uznanej konferencji międzynarodowej, międzynarodowych, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii.

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-16-06-2014
Aplikacja wewnętrzna: 16 sierpnia 2015r. (BBN)
Aplikacja zewnętrzna: 15 września 2015r. (NCN)

Możliwość komentowania jest wyłączona.