Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Celem projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 „Kompetencje  w szkolnictwie wyższym” powinno być podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Konkurs ogłoszony będzie w II  kwartale 2015 r.

SONATA BIS – zespół do badań podstawowych

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wymagania:

– badania podstawowe,

– powołanie nowego zespołu naukowego,

– brak finansowania z innych źródeł,

– min czas realizacji 36 miesięcy natomiast max czas realizacji to 60 miesięcy,

– wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy

– możliwy zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo – badawczego nie może przekraczać wartości 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatabis-16-06-2014
Aplikacja wewnętrzna: 16 sierpnia 2015r. (BBN)
Aplikacja zewnętrzna: 15 września 2015r. (NCN)

MAESTRO – dla doświadczonych naukowców

18Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Doświadczony naukowiec – osoba, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

• opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,

• kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,

• spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:

 • o była w komitecie naukowym przynajmniej jednej
 • o opublikowała co najmniej jedną monografię,
 • o wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach
 • o zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
 • o jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń,
 • o ma inne istotne osiągnięcia w nauce,
 • a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki

– osoba, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych. uznanej konferencji międzynarodowej, międzynarodowych, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii.

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-16-06-2014
Aplikacja wewnętrzna: 16 sierpnia 2015r. (BBN)
Aplikacja zewnętrzna: 15 września 2015r. (NCN)

HARMONIA – projekty we współpracy międzynarodowej

Konkurs na projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

• w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;

• w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;

• w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;

• przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-16-06-2014
A
plikacja wewnętrzna: 16 sierpnia 2015r. (BBN)
Aplikacja zewnętrzna: 15 września 2015r. (NCN)

Erasmus +

Program realizowany w sektorach:

1. Szkolnictwo wyższe:

 • wyjazdy studentów i pracowników akademickich
 • Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji

2. Edukacja dorosłych:

 • Wyjazdy kadry edukacyjnej
 • Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji
 • Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Więcej: http://erasmusplus.org.pl/
Nabór: 4 marca, 30 kwietnia 2015r.

Program SYMFONIA

Międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Kierownikiem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-15-12-2014
Formularz: www.osf.opi.org
Wewnętrzny termin naboru: 17 lutego 2015r. (BBN)