Innowacyjne szkoleniowe sieci (ITN)

W ramach projektów europejskich realizowane jest zadanie: H2020- MSCA-ITN-2015

EID ma na celu kształcenie wysoko wykwalifikowanych naukowców i stymulowanie przedsiębiorczości, kreatywności i innowacji w Europie. Cel ten może zostać osiągnięty w szczególności poprzez zaangażowanie sektora przemysłowego w studia doktoranckie, poprzez umiejętne odpowiadanie potrzebom z sektora publicznego i prywatnego. Każdy EID składa się z co najmniej dwóch beneficjentów mających siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych. Co najmniej jeden beneficjent musi mieć prawo do nadawania stopnia naukowego doktora i co najmniej jeden beneficjent musi pochodzić z sektora nie-akademickiego, przede wszystkim przedsiębiorstwa. Każdy uczestniczący badacz musi być studentem studiów doktoranckich i spędzić co najmniej 50% swojego czasu w sektorze nie-akademickim. Wymagany jest również w każdym sektorze wspólny nadzór stypendystów przez nadzorców.

EJD ma na celu wspieranie współpracy międzynarodowej i międzysektorowej, interdyscyplinarnych szkoleń na poziomie doktoranckim w Europie. Program ten poprzez tworzenie wspólnych studiów doktoranckich ma dostarczyć absolwentów z podwójnymi lub wielokrotnymi stopniami doktorskimi. Każdy EJD składa się z co najmniej trzech beneficjentów mających siedzibę w różnych państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych, które są uprawnione do wydania stopnia doktorskiego. Powyżej tego minimum, udział innych organizacji z tych samych lub innych krajów (na świecie) jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie uczestnictwa Horyzont 2020. Każdy zatrudniony naukowiec powinien być: wybrany, nadzorowany, monitorowany i oceniany poprzez wspólną strukturę zarządzania; zapisany na wspólny program studiów doktoranckich; gotowy do podjęcia międzynarodowej mobilności. EJD szkoląc nowe pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców na wczesnym etapie kariery, stara się sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom wiedzy i innowacji.

ETN ma na celu utworzenie międzysektorowych i interdyscyplinarnych sieci badawczo-szkoleniowych, składających się z wielu partnerów- co najmniej trzech beneficjentów mających siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych. Powyżej tego minimum, udział innych organizacji, w tym organizacji międzynarodowych oraz pochodzących z innych państw trzecich, jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie uczestnictwa Horyzont 2020. Zaleca się, aby konsorcjum tworzyło od 6-ciu i do 10-ciu beneficjentów, pochodzących z sektora akademickiego i nie-akademickiego.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html

Termin składania wniosków: 13 stycznia 2015r.
Termin wewnętrzny: 13 grudnia 2014r. (BPE)

Konkurs TANGO

Wspólne przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango-16-12-2013
Formularz: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
Wewnętrzny termin naboru: 17 lutego 2014r.
Aplikacja wewnętrzna: BBN