Diamentowy Grant

Adresatami grantu są:

  • studenci studiów jednolitych magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku studiów jednolitych trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  • absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich), którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata w roku ogłoszenia konkursu;

którzy:

  • nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,
  • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2′
  • prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

Więcej: https://www.nauka.gov.pl/diamentowy-grant/
Formularz: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
Wewnętrzny termin naboru: 10 stycznia 2014r.
Aplikacja wewnętrzna: BBN