Innowacyjne metody nauki przyczyniające się do podniesienia wśród ludzi młodych atrakcyjności nauki

Celem projektu powinno być wspieranie działań, które będą podnosić świadomość młodych ludzi pragnących poświęcić się karierze naukowej. Działania te mogą dotyczyć formalnego i nieformalnego nauczania, zwiększać atrakcyjność pracy naukowej ściśle powiązanej z potrzebami rynku pracy, podnosić świadomość znaczenia badań interdyscyplinarnych i odpowiedzialnych badań i innowacji w systemie edukacji. Propozycje powinny koncentrować się na innowacyjnych, przyszłościowych metodach nauczania przedmiotów ścisłych oraz na działaniach na rzecz kariery naukowej atrakcyjnej dla młodych ludzi. Wnioski powinny wspierać zrównoważony i przekrojowy systemu edukacji (między różnymi szczeblami), instytucji badawczych i innych placówek, przemysłu, organizacji społecznych. Działania te powinny być spójne z działaniami Wspólnoty Edukacji Nauki w Europie.

Konkurs jest skierowany do pracowników naukowych, instytucji naukowo-badawczych, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz organizacje społecznych, władz lokalnych i innych zainteresowanych stron.

Wewnętrzny termin składania wniosków: 16 sierpnia 2015r. (Centrum Inicjatyw Rozwojowych)

Wystawy i kawiarenki naukowe, angażowanie obywateli w naukę i Platforma wymiany wiedzy

Zakres projektu: Działania powinny dotyczyć organizacji wystaw, imprez publicznych i przyczynić się do zaangażowania mieszkańców Europy w naukę. Działania powinny być podjęte w oparciu o doświadczenia ośrodków naukowych, o zbiory muzeów i bibliotek, osiągnięcia uczelni i ośrodków kultury, sklepy naukowe. Miejscem wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury i możliwością do zaangażowania różnych osób mogą stać się kawiarnie naukowe.

Konkurs jest skierowany do pracowników naukowych, instytucji naukowo-badawczych, szkół średnich, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, władz lokalnych i innych zainteresowanych stron.

Wewnętrzny termin składania wniosków: do 16 sierpnia 2015 r. (Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW)

SONATA BIS – zespół do badań podstawowych

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wymagania:

– badania podstawowe,

– powołanie nowego zespołu naukowego,

– brak finansowania z innych źródeł,

– min czas realizacji 36 miesięcy natomiast max czas realizacji to 60 miesięcy,

– wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy

– możliwy zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo – badawczego nie może przekraczać wartości 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatabis-16-06-2014
Aplikacja wewnętrzna: 16 sierpnia 2015r. (BBN)
Aplikacja zewnętrzna: 15 września 2015r. (NCN)

MAESTRO – dla doświadczonych naukowców

18Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Doświadczony naukowiec – osoba, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

• opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,

• kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,

• spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:

 • o była w komitecie naukowym przynajmniej jednej
 • o opublikowała co najmniej jedną monografię,
 • o wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach
 • o zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
 • o jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń,
 • o ma inne istotne osiągnięcia w nauce,
 • a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki

– osoba, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych. uznanej konferencji międzynarodowej, międzynarodowych, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii.

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-16-06-2014
Aplikacja wewnętrzna: 16 sierpnia 2015r. (BBN)
Aplikacja zewnętrzna: 15 września 2015r. (NCN)

HARMONIA – projekty we współpracy międzynarodowej

Konkurs na projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

• w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;

• w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;

• w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;

• przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-16-06-2014
A
plikacja wewnętrzna: 16 sierpnia 2015r. (BBN)
Aplikacja zewnętrzna: 15 września 2015r. (NCN)

Erasmus +

Program realizowany w sektorach:

1. Szkolnictwo wyższe:

 • wyjazdy studentów i pracowników akademickich
 • Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji

2. Edukacja dorosłych:

 • Wyjazdy kadry edukacyjnej
 • Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji
 • Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Więcej: http://erasmusplus.org.pl/
Nabór: 4 marca, 30 kwietnia 2015r.